Ban Điều Hành

Hội đồng quản trị

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ Tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc

   • Bà Diệp Thị Mĩ Hảo

    Phó TGĐ/GĐ Tài Chính

  • Ông Ryan Walter Galloway

    Phó TGĐ/GĐ Kinh Doanh

  • Ông Phạm Duy Thái

    Chánh văn phòng HĐQT /GĐĐH Công ty CP Chanh Leo Nafoods