Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT

Phan Thị Minh Châu

Phó CT HĐQT

Nguyễn Tiến Chinh

Thành viên HĐQT

Lê Văn Minh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Văn Bộ

Thành viên HĐQT

Johan De Geer

Thành viên HĐQT