Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

Nguyễn Tiến Chinh

Thành viên HĐQT

Johan De Geer

Thành viên HĐQT

Phạm Duy Thái

Thành viên HĐQT

Ryan Walter Galloway

Thành viên HĐQT

Lê Văn Minh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Văn Bộ