Đại hội đồng cổ đông

 

Báo cáo tài chính

 

Báo cáo thường niên

Thông tin liên lạc

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

+84 2383 532 632

sales@nafoods.com

www.nafoods.com