Báo cáo tài chínhThời gianTải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp08/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/201808/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/201808/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn kết thúc ngày 30/06/201807/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn kết thúc ngày 30/06/201807/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018Q1/2018Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2018Q1/2018Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh năm 20172017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)CN/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)CN/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2017Q4/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017Q4/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2017Q3/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017Q3/2017Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2017 (đã soát xét)Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 (đã soát xét)Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2017Q1/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017Q1/2017Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán)CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2016Q4/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016Q4/2016Tải về
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 (đã soát xét)Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2016 (đã soát xét)Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2016Q1/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016Q1/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán)CN/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)CN/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2015Q4/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015Q4/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015Q3/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2015Q3/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 (đã soát xét)Q2/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2015 (đã soát xét)Q2/2015Tải về
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)CN/2014Tải về
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)CN/2013Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

+84 2383 532 632

 sales@nafoods.com

 www.nafoods.com