Thông báo cổ đôngThời gianTải về
CBTT Công văn của UBCKNN v/v Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 100%26/11/19Tải về
Thông báo GD người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng BKS14/11/19Tải về
CBTT Thông báo thay đổi mẫu con dấu05/11/19Tải về
CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp25/10/19Tải về
Báo cáo kết quả GD người nội bộ - Ông Hồ Minh Tuấn - TV BKS16/10/19Tải về
CBTT Báo cáo Thay đổi (điều chỉnh) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ03/10/19Tải về
CBTT Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT01/10/19Tải về
Báo cáo Kết quả giao dịch người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng25/09/19Tải về
CBTT Quyết định xử lý vi phạm hành chính về hoá đơn của Cục thuế Nghệ An18/09/19Tải về
CBTT Thay đổi GCN Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 1112/09/19Tải về
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Sửa đổi ngày 09/09/201910/09/19Tải về
Thông báo Giao dịch người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng09/09/19Tải về
CBTT Thay đổi KLCP đang lưu hành05/09/19Tải về
Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ05/09/19Tải về
CBTT Đường link đăng tải tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 201922/08/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/NQ-HĐQT22/08/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/NQ-HĐQT22/08/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/NQ-HĐQT22/08/19Tải về
Đính chính Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/NQ-HĐQT16/08/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 04/08/201904/08/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 02/08/201902/08/19Tải về
Báo cáo Kết quả Giao dịch người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng31/07/19Tải về
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 201930/07/19Tải về
Thông báo giao dịch người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng24/07/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/201918/07/19Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản18/07/19Tải về
Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 201915/07/19Tải về
Báo cáo Kết quả Giao dịch của cổ đông nội bộ - Ryan Walter Galloway02/07/19Tải về
Báo cáo kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - CT HĐQT27/06/19Tải về
Thông báo GD cổ phiếu của người nội bộ: Ông Ryan Walter Galloway24/06/19Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức19/06/19Tải về
Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành19/06/19Tải về
Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty19/06/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/201918/06/19Tải về
Đính chính thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/201917/06/19Tải về
Thông báo GD của Cổ đông nội bộ - Nguyễn Mạnh Hùng13/06/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/201907/06/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/201907/06/19Tải về
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group 201907/06/19Tải về
Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty31/05/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/201931/05/19Tải về
Công bố thông tin Đính chính Báo cáo thường niên 201829/05/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/201923/05/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/201921/05/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/201908/05/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2019 và Thông báo THQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản23/04/19Tải về
Báo cáo thường niên 201820/04/19Tải về
Tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201915/04/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/201910/04/19Tải về
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201910/04/19Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng04/04/19Tải về
CBTT đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/201901/04/19Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ - Ryan Galloway21/03/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/201923/02/19Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 201916/02/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/201916/02/19Tải về
Thông báo giao dịch người nội bộ - Ryan Galloway14/02/19Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng12/02/19Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201829/01/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/201914/01/19Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Walter Galloway05/01/19Tải về
Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị04/01/19Tải về
Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nafoods Group02/01/19Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/201829/12/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/201829/12/18Tải về
Quyết định xử lý vi phạm về thuế và giải trình chậm công bố thông tin26/12/18Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Galloway26/12/18Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Walter Galloway21/11/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/201816/11/18Tải về
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành16/11/18Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức16/11/18Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Galloway06/11/18Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu02/11/18Tải về
Đính chính thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/201825/10/18Tải về
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu24/10/18Tải về
Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 201624/10/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/201824/10/18Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Nafoods Group17/10/18Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Galloway03/10/18Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Walter Galloway03/10/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/201801/10/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/201801/10/18Tải về
Organization and operation of Nafoods Group Joint Stock Company10/09/18Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ryan Walter Galloway28/08/18Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group01/08/18Tải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp30/07/18Tải về
Cung cấp thông tin quản trị của Công ty Cổ phần Nafoods Group20/07/18Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201820/07/18Tải về
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group04/07/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/201828/06/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/201809/06/18Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán30/05/18Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201824/05/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/201824/05/18Tải về
Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành22/05/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/201822/05/18Tải về
Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nafoods Group22/05/18Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty22/05/18Tải về
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 15/05/18Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 14/05/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/201828/04/18Tải về
Công bố thông tin06/04/18Tải về
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên03/04/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/201830/03/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/201830/03/18Tải về
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 201829/03/18Tải về
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức 201829/03/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/201816/01/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/201714/01/17Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/201728/12/17Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/201707/11/17Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/201728/08/17Tải về
Công bố thông tin chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 201731/07/17Tải về
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 201723/03/17Tải về
Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201618/03/16Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/201531/12/15Tải về