Báo cáo tài chínhThời gianTải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch giữa kỳ này và cùng kỳ năm trước trên 10%10/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Công ty CP Nafoods Group và các Công ty con cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 201810/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ Công ty CP Nafoods Group cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 201810/2018Tải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp08/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/201808/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/201808/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn kết thúc ngày 30/06/201807/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn kết thúc ngày 30/06/201807/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018Q1/2018Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2018Q1/2018Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh năm 20172017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)CN/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)CN/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2017Q4/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017Q4/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2017Q3/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017Q3/2017Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2017 (đã soát xét)Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 (đã soát xét)Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2017Q1/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017Q1/2017Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán)CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2016Q4/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016Q4/2016Tải về
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 (đã soát xét)Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2016 (đã soát xét)Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2016Q1/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016Q1/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán)CN/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)CN/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2015Q4/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015Q4/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015Q3/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2015Q3/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 (đã soát xét)Q2/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2015 (đã soát xét)Q2/2015Tải về
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)CN/2014Tải về
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)CN/2013Tải về

NAFOODS GROUP JSC

 47 Nguyen Canh Hoan Street, Vinh City, Nghe An Province, Vietnam

+84 2383 532 632

sales@nafoods.com

  www.nafoods.com