BAN ĐIỀU HÀNH

NHÓM CHỨC NĂNG

NHÓM CHUYÊN GIA

2e6be50e4d47bb19e256

Bà Diệp Thị Mỹ Hảo

Tổng Giám Đốc

z2710135350022_e47446bd29a8202926cd1ae0c491235e

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng

Phụ trách Kế hoạch và Vận hành chuỗi Cung ứng

Ông Ngô Sỹ Mạnh

Phụ trách Vận hành Sản xuất và Công nghệ

Bà Hồ Thị Loan

Phụ trách Kinh doanh sản phẩm Công nghiệp

Bà Nguyễn Thị Trang

Phụ trách Tài chính Kế toán

Ông Phạm Duy Thái

Phụ trách Quản trị và Đầu tư

Ông Hồ Hải Quân

Phụ trách Nhân sự và Hỗ trợ