BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Diệp Thị Mỹ Hảo

Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Duy Thái

Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty

Ông Hồ Hải Quân

Giám đốc nhân sự

Bà Nguyễn Thị Trang

Phó Giám Đốc Tài Chính

Ông Nguyễn Văn Viết

Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Nông Nghiệp