Ban Điều Hành

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

P.CT HĐQT Thường Trực/Tổng Giám Đốc

Bà Diệp Thị Mỹ Hảo

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Ryan Walter Galloway

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

Ông Phạm Duy Thái

Phó Tổng Giám đốc Nông nghiệp

Ông Nguyễn Văn Viết

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp

Ông Hồ Hải Quân

Giám đốc nhân sự

Bà Nguyễn Thị Trang

Phó Giám Đốc Tài Chính