HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ Tịch HĐQT

Bà Phan Thị Minh Châu

Phó Chủ Tịch HĐQT Thường Trực

Ông Nguyễn Tiến Chinh

Thành viên HĐQT

Ông Dung T. Trung

Thành Viên HĐQT Độc Lập

Ông Johan Nyvene

Thành viên HĐQT Độc Lập

Ông Johan De Geer

Thành Viên HĐQT

Ông Phạm Duy Thái

Thành Viên HĐQT