HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

z2460905786139_c16a8ba03ff579964ae13de86daf478c

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ Tịch HĐQT

id3

Bà Phan Thị Minh Châu

Phó Chủ Tịch HĐQT Trường Trực

z2460919402812_6b3a2e0ca700115a4558a147a4395b93

Ông Nguyễn Tiến Chinh

Thành viên HĐQT

dien-thi-lan-phuong

Bà Điền Thị Lan Phương

Thành Viên HĐQT Độc Lập

z2460905779059_af68ae9a3f0e3b4cb65fd507595684a4

Ông Johan Nyvene

Thành Viên HĐQT Độc Lập​

z2460919419526_9dc94cffb85d7b29cb1e538e0dfbc76d

Ông Johan De Geer

Thành viên HĐQT​

z2460969781647_9ba61b779cbaf85e84dff3bb9c617d8a

Ông Phạm Duy Thái

Thành viên HĐQT