Hội Đồng Quản Trị

Ông Dung T. Trung

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch HĐQT Thường Trực

Bà Phan Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Bộ

Thành viên HĐQT

Ông Johan Nyvene

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Chinh

Thành viên HĐQT

Ông Johan De Geer

Thành viên HĐQT

Ông Ryan Walter Galloway

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Duy Thái

Thành viên HĐQT