Please select the contact needs

  Juice ConcentrateJuice/ NFC/ PureeIQF Fruits & VegetablesDried Fruits & NutsFresh FruitsOther Products

  Trụ Sở Chính

  Tp. Vinh

  Văn Phòng Đại Diện

  Tp. Hồ Chí Minh

  Nhà Máy Sản Xuất

  Nhà Máy Nasoco

  Nhà Máy Naprod