BAN ĐIỀU HÀNH

NHÓM CHỨC NĂNG

NHÓM CHUYÊN GIA

cao-van-nho

Ông Cao Văn Nho

Phụ trách Kinh doanh Giá trị Gia tăng

dang-thi-loan

Bà Đặng Thị Loan

Phụ trách Kế toán

nguyen-minh-tuan

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phụ trách Công nghệ thông tin và Dự án CNTT

38e18cb8ffef09b150fe

Ông Ngụy Đức Minh

Phụ trách Cung ứng nguyên liệu

chu-quang-thang

Ông Chu Quang Thắng

Phụ trách Logistic

cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách Marketing và Truyền thông