BAN ĐIỀU HÀNH

NHÓM CHỨC NĂNG

NHÓM CHUYÊN GIA

Mr.Viết

Ông Nguyễn Văn Viết

Viện trưởng viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Nafoods

ha-quang-bao-thinh

Ông Hà Quang Bảo Thịnh

Phụ trách Chất lượng và Công nghệ

nguyen-thi-hai

Bà Nguyễn Thị Hải

Phụ trách Kế hoạch Điều phối

dang-thi-tham

Bà Đặng Thị Thắm

Phụ trách Pháp chế và Thư ký công ty

tran-duc-duy

Ông Trần Đức Duy

Phụ trách Dự án phát triển
năng lực sản xuất

nguyen-thi-thu

Bà Nguyễn Thị Thu

Phụ trách Hệ thống
An toàn thực phẩm