Tất cả các nhà quản lý và nhân viên của Nafoods Group JSC (Nafoods) cam kết phát triển theo hướng bền vững và lành mạnh về môi trường, thông qua việc không ngừng cải thiện các hoạt động về môi trường và xã hội trong tất cả các hoạt động và cơ sở của Nafoods. Chính sách về môi trường và xã hội (E&S) này sẽ được công bố trên trang web Nafoods (www.nafoods.com) và được công bố trong các cuộc họp của các bên liên quan. Về chi tiết, Nafoods hướng tới việc tuân thủ: